Verkoopsvoorwaarden

  1.  Onze facturen zijn contant betaalbaar: bij niet-betaling wordt van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling 15%, met een minimum van € 50, aangerekend, alsook alle bijkomende kosten.
  2. Elke mogelijke kennisgeving van schade aan goederen moet geschieden per aangetekend schrijven, binnen 3 dagen na levering
  3. Er wordt geen korting (klantenkaart) toegestaan voor goederen/diensten die gefactureerd worden.
  4. In geval van geschil zijn enkel de Antwerpse rechtbanken bevoegd.

Ga naar

In de kijker